Capcalera_altres1
La innovació a les petites empreses catalanes. Les cooperatives de treball.
Author Miarià Moreno, Anastasi Pérez
Publication Date 2003
Language català
City of Publication Barcelona
Editorial CIDEM - Generalitat de Catalunya
ISBN B.29.654-2003 Dipòsit legal

Go Back
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook