Capcalera_altres1
Eines i recursos Leader per activar l'economia dels territoris rurals
17.04.2018

Els territoris rurals de Catalunya compten amb un teixit productiu ampli i diversificat, on el sector primari ha anat perdent pes tot i jugar encara un paper estratègic. Donar suport als emprenedors en territoris rurals és clau per activar l’economia en aquestes zones, fixar la població i assegurar així la vertebració del país.

Els Grups d’Acció Local Leader (GAL) són entitats públic-privades que promouen l’emprenedoria rural i la implementació d’estratègies de desenvolupament integrals i participatives, en el marc del programa Leader, dins del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya. A Catalunya existeixen 11 GALs  que compten amb una cinquantena de tècnics distribuïts per tot Catalunya i que ofereixen acompanyament a les iniciatives emprenedores i al teixit productiu rural a partir de diferents eines. Aquestes eines s’enumeraran en la ponència que realitzarà ARCA al "BizBarcelona" el dia 31 de maig a les 13.00h. ARCA és l’Associació d’iniciatives Rurals de Catalunya i és la xarxa catalana dels GAL i el GAL Pesquer Costa Brava.

Els ajuts Leader són l’eina fonamental dels GAL i representen l’ajut econòmic per a la diversificació de l’activitat més important dels territoris rurals. El seu objectiu és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, i la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment dones i joves, en empreses de transformació i/o comercialització agroalimentària o bé qualsevol altre sector productiu com el turisme rural, les noves tecnologies, empreses de serveis, etc. Es poden sol·licitar en convocatòries de projectes anuals i poden representar fins a un 40% de la inversió programada. Entre 2007-2013 es van aprovar 1.620 sol·licituds d’ajut amb més de 56M€ atorgats a inversions emprenedores, que van representar la creació de 565 empreses, l’ampliació i/o millora de 958 ja existents i 1.700 nous llocs de treball creats.

Més enllà de la gestió d’ajuts, el personal tècnic dels GAL ofereix altres serveis de suport a l’emprenedoria i per a la innovació empresarial a través d’eines i serveis creats a partir de projectes de cooperació amb altres GAL catalans, espanyols o europeus:

  • Talent: cerca de titulats superiors amb el programa d’Ajuts al Pràcticum Odisseu i l’eina Retorna, i cerca de professionals coworkers amb la plataforma Cowocat_Rural.
  • Acompanyament: per a l’acceleració d’empreses i suport especialitzat en comunicació i màrqueting per a empreses agroalimentàries.
  • Economia circular: xarxa de gestors energètics per al càlcul de la comptabilitat energètica empresarial (eina ENEGEST), compensació econòmica d’emissions per la instal·lació de calderes de biomassa i càlcul de la petjada de carboni en productes agroalimentaris.
  • Formació i capacitació: elaboració de publicacions especialitzades i jornades de formació arreu del territori.
Comments
Go Back
News_item_thumb_asset
Follow us Youtube Linkedin Twitter Facebook

We use our own and third-party cookies to improve the browsing experience and offer you interesting content by analyzing your browsing habits. If you continue navigating, consider accepting your username. You can change the configuration or get more information in our Cookies policy

Accept