Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

Els espais test agraris: Preguntes freqüents

Un espai test agrari és una eina innovadora que neix amb la voluntat de facilitar el procés d’incorporació de pagesos i pageses al sector agrari, tot minimitzant el risc que suposa emprendre en aquest àmbit.

Els espais test agraris: Preguntes freqüents.

Què és un espai test agrari?
Un espai test agrari és una eina innovadora que neix amb la voluntat de facilitar el procés d’incorporació de pagesos i pageses al sector agrari, tot minimitzant el risc que suposa emprendre en aquest àmbit.

Més enllà d'aquesta definició general d'espais test agraris,  us volem explicar amb major detall què són, com funcionen, com es creen, quins són els drets i deures de les persones emprenedores, i en definitiva, donar resposta a tots els dubtes i qüestions que us puguin sorgir amb una breu guia de PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE ELS ESPAIS TEST AGRARIS.

QUÈ ÉS UN ESPAI TEST AGRARI? COM FUNCIONEN ELS ESPAIS TEST AGRARIS?
Els espais test agraris són dispositius de suport a l’emprenedoria agrària que faciliten el procés progressiu d’instal·lació i que permeten testejar nous projectes agraris amb el mínim risc econòmic. Els espais test agraris posen a disposició dels emprenedors (testers) una finca on treballar amb una finalitzat productiva concreta, un acompanyament en tot el procés i un paraigües legal.
Així doncs, no caldrà que et preocupis per trobar unes finques o eines i maquinària ja que el mateix espai test agrari disposa de tota aquesta infraestructura. Hi haurà persones que t’acompanyaran durant tot el test d’activitat orientant-te i ajudant-te a fer créixer el teu projecte. I tot, dins la legalitat d’una explotació agrària sostenible.
Això et permetrà desenvolupar el teu projecte empresarial durant un temps determinat, amb autonomia i amb l’ajut de persones expertes que t’orientaran en les diverses qüestions que caldrà que tinguis en compte.
Els espais test agraris s’organitzen a través d’entitats de cada territori que ja treballen en l’àmbit de la promoció econòmica, l’emprenedoria, el suport a la pagesia o la gestió territorial entre d’altres. Aquestes entitats s’organitzen i es coordinen per tal d’oferir tots els serveis que l’espai test agrari posa a disposició dels testers.


QUANTS ESPAIS TEST AGRARIS HI HA A CATALUNYA?
Des del 2018 ARCA treballa per a la creació dels espais test agraris a Catalunya. Si bé son recursos encara poc coneguts a casa nostra, a França fa més de 10 anys que estan en funcionament, tenint un impacte cada vegada més important en el relleu agrari d’aquest país. En aquest sentit, ARCA ha treballat en la metodologia d’implantació i està posant en marxa, juntament amb les entitats del territori diversos espais test agraris a tot Catalunya.

Nom (ubicació)

Finalitat productiva

Estat

ET Vall del Ges (Sora)

Espai test ramader especialitzat en cabrum de llet (formatgeria a prop)

En funcionament

ET Baix Llobregat (Sant Vicenç dels Horts)

Espai test agrari especialitzat en horta

En funcionament

ET Ponent (Rufea- Lleida)

Espai test agrari especialitzat en horta

 

En funcionament

ET Gandesa (Gandesa)

Espai test ramader especialitzat en cabrum de carn i silvopastura per a la reducció del risc d’incendis

En preparació final

ET Belltall (Passanant i Belltall)

Espai test agrari especialitzat en la recuperació de l’all de Belltall i altres cultius complementaris

En preparació final

ET Ponent (ADV Ecològica Ponent- diverses ubicacions)

 

Espai test agrari especialitzat en traspassos de finques i relleu agrari i amb diverses possibilitats productives

En preparació final

ET Priorat (diverses ubicacions)

Espai test agrari lligat al relleu agrari i amb diverses possibilitats productives

En preparació final

ET Vall del Ges (St Pere de Torelló)

Espai test ramader especialitzat en oví de carn

En preparació final

ET Lluçanès

Espai test ramader especialitzat en cabrum de llet (formatgeria a prop)

En preparació final

ET Sant Marti de Riucorb

Espai test ramader especialitzat en oví de llet

En creació


QUÈ M’OFEREIX COM A EMPRENEDOR L’ESPAI TEST AGRARI? QUIN TIPUS DE SUPORT REBRÉ PER PART DE L’ESPAI TEST AGRARI?
Generalment, es posa a disposició del tester:

 • Utilitzar les instal·lacions, terres, eines i maquinària per a dur a terme el test d’activitat.
 • Accés als subministraments d’aigua i llum a l’explotació.
 • Gaudir d’un itinerari formatiu adient a les necessitats de les persones usuàries i el seu projecte agrari.
 • Tenir a la seva disposició la figura d’una persona tutora de referència (coordinadora de l’espai test) i d’una mentora (agricultor/a ramader/a amb experiència) per tal de donar recolzament tècnic a la producció.
 • Rebre seguiment del correcte desenvolupament del test d’activitat mitjançant trobades periòdiques amb el tutor/a de l’espai test agrari.
 • També es comptarà amb suport i assessorament en comptabilitat, gestió, previsió econòmica i financera i treball entorn al projecte de vida i professional.
 • Rebre formació complementària vinculada a la producció agrària i gestió de l’empresa i a l’elaboració de productes, si s’escau.
 • Gaudir d’un paraigües legal personalitzat per desenvolupar el test agrari i garantir en la mesura del possible l’accés a els ajuts de primera instal·lació de joves agricultors, entre d’altres.
 • Tenir cobertura per la realització del test mitjançant una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil.
 • Rebre mitjançant la titular de l’explotació les compensacions econòmiques atribuïdes a la venda del producte agrari.
 • En alguns casos es facilita l’accés a l’habitatge en la zona propera a l’espai test agrari.
 • En alguns casos es facilita l’accés a la terra un cop finalitzat el test d’activitat, si es vol continuar amb el projecte empresarial.

 

QUI TÉ LA TITULARITAT DE L’EXPLOTACIÓ EN UN ESPAI TEST AGRARI?
En cada espai test agrari i en funció de la situació personal de la persona emprenedora, la titularitat de l’explotació l’assumirà alguna de les entitats o persones que formen part de l’espai test agrari. En alguna casos, si així queda acordat, la titularitat recaurà sobre la pròpia persona emprenedora.
Tot i això, sempre s’intentarà vetllar per a què la fórmula triada no impedeixi l’accés als ajuts de nova incorporació de joves al sector agrari.


COM PUC ACCEDIR A UN ESPAI TEST AGRARI?
Cada espai test agrari obre la seva convocatòria particular quan disposa de places lliures per a desenvolupar el test d’activitat. Les convocatòries són públiques i obertes i tenen un termini de presentació de candidatures.
Generalment, requereixen presentació de documentació, elaborar un petit pla d’empresa i assistir a una entrevista amb les entitats de l’espai test agrari.
Les convocatòries es faran públiques a través dels ens gestors dels espais test agraris així com altres entitats i administracions lligades al relleu agrari. En aquest sentit, ARCA farà difusió de totes les convocatòries que es vagin publicant a través de la seva pàgina web (www.desenvolupamentrural.cat) i les seves xarxes socials (FB, Instagram, X (Twitter), Linkedin).
També pots posar-te en contacte amb nosaltres i t’avisarem així que hi hagi alguna convocatòria (espaistest@arca-dr.cat).


QUINS REQUISITS HE DE COMPLIR?
En termes generals la persona candidata a un espai test agrari ha de complir els següent requisits:

 • Tenir 18 anys com a mínim i estar en una situació de legalitat dins del país.
 • Acreditar una formació mínima adient a la finalitat productiva de l’espai test agrari (en cada convocatòria s’especifica).
 • Estar en possessió del permís de conduir B i disponibilitat de vehicle.
 • Disposar de recursos econòmics suficients durant el temps previst del test en el cas que el projecte no permeti tenir uns ingressos mínims des de l’inici del projecte.
 • Tenir un idea o projecte empresarial adaptat a les característiques de l’espai test convocant.

També es valoraran les següents condicions:

 • Experiència prèvia en el sector agrari.
 • En alguns casos es valorarà positivament que els projectes presentats siguin col·lectius.
 • La sostenibilitat ecològica del projecte

 
LA CANDIDATURA A UN ESPAI TEST AGRARI HA DE SER INDIVIDUAL O POT SER COL·LECTIVA?
En totes les convocatòries, s’admeten projectes tant individuals com col·lectius. En alguns casos, els projectes col·lectius poden ser valorats positivament en el procés de selecció sempre i quan la distribució de tasques entre els diversos membres quedin recollides en el pla d’empresa o document similar i siguin mínimament realistes.


QUINES OBLIGACIONS TINDRÉ COM A TÉSTER D’UN ESPAI TEST AGRARI?

 • Dur a terme el seu projecte d’emprenedoria agrària amb la màxima autonomia possible.
 • Fer un ús responsable de les instal·lacions i equipaments que es posin a la seva disposició.
 • Dur a terme un manteniment habitual i adequat de les instal·lacions i equipaments que es posin a la seva disposició. Això implica realitzar les reparacions ordinàries d’instal·lacions i equipaments que puguin sorgir degudes al seu ús habitual així com les reparacions extraordinàries degudes a un mal ús per part de les persones testers.
 • Complir i passar les inspeccions ordinàries i extraordinàries de l’explotació que s’escaiguin.
 • Deixar-se assessorar per les entitats d’acompanyament que participin a l’espai test agrari.
 • Realitzar l’itinerari formatiu que se li recomani en el transcurs del test d’activitat.
 • Pagar les despeses corresponents a l’activitat agrària que desenvolupa (insums, subministraments, taxes, registres, etc.)
 • En alguns casos es pot demanar l’aportació d’una fiança que es lliurarà a l’entitat titular de l’explotació i que serà retornada a la finalització del test d’activitat si es compleixen tots els requisits (definits en cada convocatòria).


QUANT DE TEMPS PUC ESTAR EN UN ESPAI TEST AGRARI?
En cada espai test agrari es defineix un període d’activitat que en general és d’entre 1 i 3 anys. En alguns casos es demana una permanència mínima i en d’altres existeix la possibilitat de demanar una pròrroga més enllà dels 3 anys.
En cada convocatòria s’especificaran les condicions particulars de l’espai test agrari.


QUIN SOU TINDRÉ PER FORMAR PART DE L’ESPAI TEST AGRARI? DE QUÈ VIURÉ DURANT EL TEST D’ACTIVITAT? (INGRESSOS)
Els espais test agraris son espais d’emprenedoria orientats a facilitar el desenvolupament d’un projecte agroalimentari de manera autònoma. En aquest sentit, el que s’ofereix no és un lloc de treball remunerat i per tant, ser usuari/a d’un espai test agrari no comporta el cobrament d’un salari preestablert.
Els ingressos de les persones emprenedores seran els que es derivin de la venda de productes agraris o de la realització d’altres activitats afins a la producció i transformació agroalimentària en el context de l’espai test. Degut a la petita envergadura dels projectes en el seu estadi inicial,  sovint caldrà combinar els ingressos agraris amb recursos propis (altres treballs a temps parcial, estalvis, prestacions d’atur, altres serveis agraris més enllà de la producció pròpia, etc) que permetin l’auto-sosteniment econòmic mentre duri el test d’activitat.


HE DE PAGAR PER A PODER FER ÚS D’UN ESPAI TEST AGRARI?
Per a poder fer ús d’un espai test agrari no cal pagar cap quota. Tot i això, en alguns casos es demanarà l’aportació d’una fiança que es retorna al final del test d’activitat si es compleixen els requisits particulars de cada espai test agrari. En tots els casos, caldrà assumir les despeses lligades a la pròpia activitat agrària (compra de menjar, compra de llavors, tractaments fitosanitaris, subministraments, materials mèdic, despeses de combustible, petites reparacions, etc.)


L’ESPAI TEST AGRARI TÉ INCORPORAT L’ALLOTJAMENT?
En general els espais test agraris no disposen d’accés a l’habitatge, però en la mesura del possible les entitats que en formen part de l’espai test agrari acompanyaran a la persona tester en la cerca d’habitatge.


ON PODRÉ VENDRE EL MEU PRODUCTE?
El projecte empresarial ha de comptar amb una planificació en la comercialització del producte, lligat a les condicions del territori on s’ubica l’espai test agrari. En aquest sentit, en general, també es promourà la venda directa i de proximitat amb l’acompanyament de les entitats de l’espai test agrari.
En tot cas, la responsabilitat de la venda del producte recaurà sobre la persona o persones  emprenedores.


QUÈ PASSA SI VULL PLEGAR ABANS DEL PERÍODE MÀXIM DEL TEST D’ACTIVITAT?
No existeix cap problema si es vol finalitzar el test d’activitat abans d’acabar el període màxim establert. En tots els casos, caldrà adreçar-se al tutor de l’espai test i comunicar-ho amb una antelació que s’establirà a cada convocatòria i que aproximadament serà d’entre 1 i 3 mesos.


SI QUAN ACABO EL TEST D’ACTIVITAT VULL INCORPORAR-ME AL SECTOR AGRARI, PODRÉ REBRE AJUTS ECONÒMICS PER PART DE LA GENERALITAT?
Els ajuts econòmics per a la nova incorporació de joves al sector agrari són uns ajuts amb uns requisits de presentació i uns compromisos a 5 anys que cal mantenir o assolir.
Durant el test d’activitat es vetllarà per tal de garantir que es compleixen els requisits d’aquest tipus d’ajuts al finalitzar el teu pas per l’espai test agrari. En tot cas, caldrà valorar cada cas de forma particular de manera que alguns dels compromisos que calgui mantenir o assolir ja es puguin treballar durant el test d’activitat i garantir una mica més la resolució positiva d’aquest tipus d’ajuts.


SI QUAN ACABO EL TEST D’ACTIVITAT VULL INCORPORAR-ME AL SECTOR AGRARI, ON TROBARÉ UNA FINCA ADEQUADA?
Les entitats participants a l’espai test agrari, ajudaran a la persona emprenedora a la cerca de terres o explotacions en relleu en el mateix territori. També, existeixen diverses iniciatives de bancs de terres distribuïdes arreu del territori (https://bancdeterres.cat/) els quals poden posar en contacte la persona emprenedora amb propietaris de terres disponibles.
Recentment, la Generalitat de Catalunya ha creat un registre de terres en desús a Catalunya que en els propers mesos es posarà en funcionament.

Què és un espai test agrari? - VÍDEO

Què és un espai test agrari? - DÍPTIC