Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

Life eCOadapt50

COcreant acció estratègica per adaptar els territoris i l’economia local al canvi climàtic.

EL PROJECTE

Life eCOadapt50 és un projecte europeu d’adaptació al canvi climàtic liderat per l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona i en el que participen 24 socis públics i privats. Està enfocat a la cocreació d’una acció estratègica per a l’adaptació al canvi climàtic dels territoris i l’economia local en 19 àrees de Catalunya.

Amb la implicació dels agents socials i econòmics dels territoris, i les administracions locals i amb un pressupost de 18,6 milions d’euros, del 2023 al 2030, Life eCOadapt50 preveu executar més de 76 accions en quatre activitats econòmiques especialment vulnerables als efectes del canvi climàtic –agroramadera, forestal, pesquera i turística– i en 19 espais de Catalunya, que representen el 60% de la superfície catalana (prop de 19.400 km2) i més d’un 10 % de la seva població (més de 900.000 habitants).

El reptes del projecte giren entorn: 

  • La resiliència: Construir un futur per als territoris reduint la vulnerabilitat de les activitats socioeconòmiques als impactes del canvi climàtic. 
  • La mobilització: Implicar els agents econòmics i socials dels territoris mitjançant la informació, la conscienciació, la formació, la participació i l'acció.
  • La governança: Establir espais de debat, participació i proposició estables per a la promoció i cocreació de solucions d’adaptació al canvi climàtic.
  • La inversió: Desenvolupar un procés d’execució d’accions i inversions (més de 73 M€) a llarg termini.
  • El coneixement: Treballar per generar un coneixement precís sobre els efectes del canvi climàtic en aquests sectors, en situacions com la reducció de la disponibilitat i la qualitat de l’aigua, episodios de calor més freqüents o l’augment del risc d’incendis, entre d’altres.

 

OBJECTIUS

L’objectiu principal de Life eCOadapt50 és promoure una transformació en els territoris i les activitats que s’hi desenvolupen perquè siguin menys vulnerables als efectes del canvi climàtic. Per això impulsarem la inversió i l'execució d'accions d'adaptació al canvi climàtic a curt, mitjà i llarg termini, amb la implicació, des de l’inici, dels agents socioeconòmics dels territoris. Els sectors econòmics als quals ens adrecem són: agrícola, ramader, forestal, pesquer, turístic, a més de l'Administració local de 19 territoris de Catalunya. 

Pel que fa als objectius més específics, es poden esmentar els següents:

Executar accions i inversions de llarg termini
Posar en marxa un mínim de 76 accions pilot (demostratives) als territoris del projecte. Buscar el finançament d'accions i projectes d’adaptació al canvi climàtic, més enllà del projecte, per un valor de més de 73M€ i promoure l’organització de processos d’inversió pública, privada i mixta

Augmentar la resiliència als territoris
Generar coneixement específic i promoure solucions innovadores d’adaptació al canvi climàtic. Integrar l’adaptació en les polítiques locals i en la gestió del risc implicant les institucions públiques, el sector privat i les companyies d’assegurances. Formar agents clau i ajudar a la presa de consciència ciutadana sobre els efectes del canvi climàtic i la necessitat d’actuar.

Establir estructures de governança estables per a l’adaptació al canvi climàtic, els living lab (laboratoris vius) pel canvi climàtic (LL4CC)
Integrar els actors locals en processos de governança adaptativa i fomentar la coordinació i creació de sinergies entre les actuacions d’agents públics i privats. Multiplicar l’impacte de les accions facilitant la connexió entre els territoris. Expandir la difusió dels resultats entre la ciutadania i augmentar la implicació en l’acció pel canvi climàtic.

Expandir la implementació de l’Estratègia local per a l’adaptació al canvi climàtic (ELACC) i planificar l’acció d’adaptació al canvi climàtic.

 

PÚBLIC OBJECTIU

Aquest projecte es dirigeix a:

  • Agents socials i econòmics dels sectors agroramader, forestal, pesquer/aqüícola i turístic de les àrees rurals de Catalunya.
  • Entitats públiques, privades o mixtes interessades en emprendre accions d'adaptació al canvi climàtic.
  • Entitats i organismes de l’administració local i supralocal amb capacitat de dissenyar i implementar polítiques d'adaptació al canvi climàtic.
  • Població en general, interessada en els riscos i impactes i les mesures d'adaptació al canvi climàtic.


ACCIONS

Es treballa per impulsar 76 accions demostratives d’adaptació al canvi climàtic als territoris del projecte i més de 1.000 accions complementaries finançades a través de la mobilització d’uns 73M€ de fons addicionals. Les accions a implementar es definiran de manera participativa als living labs del projecte, s'avaluaran per un comitè d'experts que vetlla per la coherència i la complementarietat i s'aprovaran pels socis del projecte. 

Les accions que es durant a terme s'agruparan segons les següents temàtiques de treball: 

Forestal
Per reduir les vulnerabilitats del sector forestal com ara l’increment del risc d’incendis forestals, el decaïment del bosc i la mortalitat d’espècies arbòries, la disminució de la productivitat i la fragmentació dels hàbitats, implementem accions d’adaptació al canvi climàtic relacionades amb la promoció de la gestió forestal sostenible i els mercats de productes forestals locals. 

Pesca
Per reduir les vulnerabilitats del sector pesquer, com ara la sobreexplotació dels recursos naturals o la pèrdua de platges, implementem accions d’adaptació al canvi climàtic relacionades amb la reducció dels impactes dels canvis de morfologia costanera, la utilització de noves tècniques de pesca i la promoció dels mercats de productes pesquers locals i sostenibles. 

Agroramaderia
Per reduir les vulnerabilitats del sector agroramader, com la pèrdua de qualitat dels productes agraris, l'augment de les necessitats hídriques dels cultius i ramats i l'increment del risc de pèrdues de la producció ramadera, implementem accions d'adaptació al canvi climàtic relacionades amb la promoció de varietats agrícoles o ramaderes locals més resistents, la utilització de noves tècniques grícoles i la promoció dels mercats de productes agroalimentaris locals i sostenibles. 

Turisme
Per reduir les vulnerabilitats del sector turístic, com ara la pèrdua de confort climàtic, la reducció de la línia de costa o la disminució de la disponibilitat de neu a les estacions d’esquí, implementem accions d’adaptació al canvi climàtic relacionades amb la promoció de la sostenibilitat i l’adaptació en el sector turístic, el foment de la diversificació turística i la implantació de marques turístiques de gestió local. 

Accions transversals
Implementem accions d’adaptació al canvi climàtic d’àmbit transversal i intersectorial que aborden objectius diversos com ara millorar l’optimització de l’ús de l’aigua, restaurar els ecosistemes, integrar els principis d’economia circular i solucions basades en la natura en els models de gestió, promoure la mobilitat sostenible i incrementar la sobirania energètica. 

Vídeo presentació del projecte Life eCOadapt50
 ecoadapt+diba.jpg

Life eCOadapt50 és un projecte "Cofinançat per la Unió Europea i la Diputació de Barcelona"