Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

V Jornada Instituts Escola. Cap a un nou marc normatiu?

  • Què? educació
  • Quan? 13/05/2023 de 10:00 a 13:00 (Europe/Madrid / UTC200)
  • Afegiu l'esdeveniment al calendari iCal
  • On? Seu de la FMRPC. Avinguda Drassanes, 3. Barcelona.
.

L' Ins­ti­tut Escola repre­senta un model d'èxit per crear i ges­ti­o­nar l'etapa obli­ga­tò­ria amb la cohe­rèn­cia que pro­por­ci­ona la cons­truc­ció d'un sol Pro­jecte Edu­ca­tiu i un equip edu­ca­tiu i comu­ni­tat edu­ca­tiva que el fan seu i el fan evo­lu­ci­o­nar a par­tir de la refle­xió cons­tant sobre els objec­tius i rep­tes que es plan­te­gen i les estra­tè­gies i acci­ons que pla­ni­fi­quen i desen­vo­lu­pen per anar-lo asso­lint, de manera dinà­mica, compromesa i participativa. 

Des la Fede­ra­ció de Movi­ments de Reno­va­ció Peda­gò­gica de Cata­lu­nya, hem gene­rat ja dife­rents espais de refle­xió al vol­tant d'aquest model de cen­tre. Així doncs, es proposen les cin­que­nes Jor­na­des amb la volun­tat de crear un espai de tre­ball que ajudi a posar sobre la taula els rep­tes del model, que no per cone­guts dei­xen de ser rep­tes, i mirar d'esta­blir ele­ments estra­tè­gics i pri­o­ri­ta­ris que hau­ria de tenir en compte un nou marc nor­ma­tiu a mode de regla­ment orgà­nic que ajudi a impul­sar els Ins­ti­tuts Escola amb la xarxa i segu­re­tat d'un text legal. 
Una jornada que comptarà amb la participació d'ARCA, de la mà del seu coordinador Eduard Trepat, que parlarà de la importància de l'educació en el món rural inclosa dins l'Agenda Rural de Catalunya i el paper que hi poden tenir els instituts escola.

Més informació