Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

Agricultura incrementa el pressupost amb una despesa financera de 13 M d'euros addicionals per al sector productiu

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, ha comparegut avui al Parlament per informar sobre el pressupost del Departament per al 2014.

Pelegrí ha posat en valor el fet que es manté la despesa del pressupost prorrogat del 2013 i fins i tot s’incrementa en un 4,3 % si s’afegeix la despesa financera prevista en aquest pressupost 2014 (13 milions d’euros destinats a l’atorgament de préstecs als sectors productius per a la realització d’inversions que coadjuvin al creixement econòmic i la creació de llocs de treballs) i la despesa finançada amb recursos finalistes (23,1 milions d’euros provinents de la Unió Europea per al foment del sector agrari).

Així, els trets fonamentals del Pressupost 2014 del Departament es resumeixen en els següents punts:

1. El pressupost del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en el seu import global, tenint en compte tant la despesa financera com la finançada amb recursos finalistes, ascendeix a 314,9 milions d’euros la qual cosa representa un increment del 4,3% respecte del prorrogat 2013.

2. S’estima que s’obtindran recursos addicionals que aniran directament al sector d’entre 400 i 500 milions d’euros procedents d’altres administracions i de taxes i altres ingressos, la qual cosa implica que el sector podrà disposar d’uns recursos per al 2014 d’entre 715 i 800 milions d’euros.

3. S’han consignat 13 milions d’euros destinats al finançament d’inversions de les empreses del sector amb interessos totalment bonificats per tal de millorar la seva capacitat productiva i possibilitar la creació d’ocupació.

4. Es dóna un impuls a les inversions destinades als regadius del Segarra-Garrigues amb l’objectiu d’assolir el 2017 les 24.195 hectàrees regables.

5. Es continuen garantint les aportacions del Departament al Programa de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu de la Pesca amb l’objectiu de modernitzar i millorar l’activitat productiva d’aquests sectors assegurant l’obtenció dels recursos provinents de la Unió Europea.

6. Es reforçaran les actuacions destinades a la prevenció d’incendis forestals, que s’incrementen en 5 milions d’euros.

7. Es vetllarà el màxim possible per la prevenció i control de la sanitat animal i vegetal.

8. Es fa una aposta especial per al desenvolupament de projectes de recerca i innovació.

9. Es dóna prioritat a la promoció del consum i a l’exportació de productes catalans i a la internacionalització de les empreses donant el màxim suport a la indústria agroalimentària i al cooperativisme.

10. Es mantindran les actuacions destinades a la protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat fent possible que això sigui compatible amb el manteniment i la millora de les activitats productives en el territori.

El conseller ha remarcat l’esforç del pressupost del Departament per mantenir la contenció màxima de la despesa corrent i per prioritzar les línies d’acció orientades a l’impuls de les activitats del sectors agroalimentari, de pesca i forestal com s’ha vingut fent durant els dos darrers anys. “No es pot pas afirmar que el sector agroalimentari no hagi experimentat els efectes de la recessió, però sí que és cert que l’impacte rebut és sensiblement inferior al d’altres segments de l’economia i que en el seu conjunt es troba en una millor situació que d’altres per a encarar de manera decidida la via de la represa; així ho avalen els indicadors en els àmbits de l’ocupació i les exportacions en el sector agroalimentari i per això els nostres eixos prioritaris d’actuació estan orientats a la millora de la liquiditat i la competitivitat de les explotacions i a la internacionalització ”.

Pelegrí ha alertat, però, dels endarreriments reiterats de l’Estat en les aportacions que els pertoca fer des del Ministerio pel que respecta al PDR i que “hem hagut d’avançar des del Departament, tot i les dificultats pressupostàries que patim, amb l’objectiu de minimitzar l’afectació al sector”.


Programa de desenvolupament rural (PDR) 48 milions d’euros

El Programa de Desenvolupament Rural vigent que cobreix el període 2007-2013, en funció de la regla n+2 es continuarà executant al llarg dels exercicis pressupostaris de 2014 i 2015. Per a l’exercici 2014, aquest programa continua sent prioritari per al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural tenint en compte que finança actuacions destinades a:

· Fomentar la competitivitat del sector agrícola i forestal, mitjançant ajuts a la modernització de les explotacions, la incorporació de joves i a les produccions de qualitat.
· Millorar el medi ambient i l’entorn natural mitjançant la protecció de la gestió forestal sostenible i l’impuls d’activitats agràries amb un elevat grau de sostenibilitat.
· Millorar la qualitat de vida i de l’economia en les zones rurals impulsant l’establiment de noves activitats i la implantació d’un teixit de microempreses, que generin la creació de nous llocs de treball.
· Impulsar la cooperació entre les diferents activitats i agents del món rural.

A més, la aportació de la Generalitat a aquest programa permet obtenir fons de la Unió Europea (fons FEADER) i, en menor mesura, de l’Administració General de l’Estat, per a aquestes mateixes actuacions. Cal destacar que, per tal d’aprofitar al màxim els fons europeus destinats al Programa de Desenvolupament Rural, dins del segon semestre d’enguany s’ha proposat a la Unió Europea una modificació dels percentatges de cofinançament, la qual cosa permet assegurar l’obtenció de la globalitat de fons europeus assignats inicialment.

Els imports continguts en el projecte de pressupost de 2014 de les diferents línies del PDR pugen un total de 48,5 milions d’euros, dels quals 25,6 corresponen a les línies d’ajuts incloses en el Contracte global d’explotació i la resta als ajuts Leader, ADF’s, Comunitats de regants, R+d+i vinculat a qualitat i nous productes, cessament anticipat, actuacions en espais naturals i prevenció d’incendis.

En la majoria d’aquestes línies s’ha mantingut l’import en relació al pressupost executat el 2013. Pel que fa al PDR 2007-2013 cal remarcar que fins el tercer trimestre de 2013 es porta executat un 65,5 % del fons FEADER i, tenint en compte la modificació del percentatge de cofinançament de la Unió Europea ja aprovada per a l’any vinent, es preveu executar el 100 % en els períodes que manquen per al compliment, és a dir el quart trimestre de 2013 i els exercicis 2014 i 2015.


FONT: DAAM