Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

"Cal impulsar actuacions, ja siguin de caràcter individual o associatiu, públic o privat, per transformar social, econòmica i ambientalment el món rural"

Jordi Terrades, gerent d'ADRINOC, ens explica el disseny i elaboració de l’Estratègia de Desenvolupament Local del seu territori.

Jordi Terrades, gerent d'ADRINOC.
Jordi Terrades, gerent d'ADRINOC
 • ADRINOC engloba nou municipis més en aquest període. Sis comarques amb unes característiques i, a la vegada, necessitats molt diferents. Com es gestiona un territori tan divers?

  Aquest extens territori de 2.293,45 km2 i 98.232 habitants situat a la zona Nord-Oriental de Catalunya comprèn una diversitat àmplia de paisatges eminentment muntanyosos amb grans extensions de massa natural que connecten tot el territori. Gran part d’aquests espais, un 40%, es troba sota una figura de protecció especial que regula els seus usos i serveis. Per altra banda, també ens trobem amb un territori gestionat a nivell forestal i agrícola, tret que li atorga una gran personalitat paisatgística.
  Pel que fa a l’activitat econòmica, aquest àmbit territorial té un predomini del sector serveis i, en segon lloc, de la indústria formada majoritàriament per petita i mitjana empresa que donen estabilitat i solidesa a l’economia local. S’observa, també, que l’activitat econòmica es concentra en punts específics del territori d’elevada densitat de població i propera a les principals infraestructures de comunicació. Així, es pot considerar que la necessitat del territori és la diversificació econòmica per tal de contrarestar l’elevat grau d’especialització de determinades activitats del sector agroalimentari i l’atomització de l’activitat en indrets específics del territori.
  Gestionar tota aquesta diversitat en un territori passa per aplicar els 7 principis de la metodologia Leader: aplicar l’enfocament bottom-up, tenir una estratègia de desenvolupament local participativa, fomentar la col·laboració público-privada, promoure actuacions integrades i multisectorials, apostar per la innovació, i basar-se en la cooperació i el treball en xarxa.

 • Cada grup Leader ha definit la seva Estratègia de Desenvolupament Local (EDL) 2023-2027 juntament amb les entitats del seu territori. Ens podries detallar com ha estat el vostre procés participatiu i qui hi ha participat?
  L’estratègia de desenvolupament local 2023-2027 d’ADRINOC s’ha desenvolupat en 4 grans blocs:
  Anàlisis sistèmic - Modelització del territori: la construcció d’un model de dinàmiques de sistemes específic pel territori que ha permès focalitzar l’acció de l’EDL al voltant d’aquelles variables claus on actuant-hi directament es podrien revertir les tendències més desfavorables pel territori i tenir un major impacte. I que posteriorment es va validar en quines d’aquestes variables es podria incidir a través de l'EDL d’ADRINOC.
  Reflexió estratègica - Anàlisi d’estratègies: on es van analitzar en primera instància més de 40 estratègies de desenvolupament vigents d’àmbit local, regional, autonòmic, nacional i internacional per tal de definir l’estructura a partir de la qual s’estructuraria l’EDL 2023-27 d’ADRINOC. 
  Processos de participació: al llarg de les diferents fases es van dur a terme processos de participació (tallers, enquestes, grups de treball) que van permetre recollir el coneixement d’actors clau del territori i la ciutadania, validar i construir diagrames causals i models, així com definir i concretar els aspectes que han acabat constituint l’EDL.
  Elaboració i desenvolupament de l’EDL: amb tota la feina de modelització i reflexió juntament amb els processos de participació es va acabar redactant el document de l’estratègia definitiva.
  En tot el procés hi han acabat participant 94 assistents en tallers dels àmbits capital natural, social i econòmic, 171 respostes a l’enquesta, i un grup de treball com a equip motor en el que s’hi han involucrat 14 persones de 5 organitzacions diferents.

 • Una Estratègia on s’analitzen les oportunitats i les necessitats del territori de cara al nou període i d’on sorgeixen les línies de treball més rellevants.
  ADRINOC proposa treballar amb elements innovadors per contribuir a la implementació de l’estratègia com són en primer lloc, posar el focus en les persones, treballant directament amb les persones tot desenvolupant projectes que siguin motor de canvi i que provoquin un impacte global. En segon lloc, fomentar l’impuls del treball público-privat, col·laborant conjuntament amb representants del sector públic, sector privat, ciutadania i el teixit econòmic del territori perquè tots els agents formin part del projecte. En tercer lloc, incidint amb la multidisciplinarietat al mateix temps en diferents sectors com a element favorable per provocar els canvis de tendència. Finalment, incidint amb la sostenibilitat i l’adaptació al canvi climàtic com a repte transversal a totes les actuacions del pla estratègic.
  L’objectiu general d’aquesta estratègia que es planteja es fixa en impulsar actuacions, ja siguin de caràcter individual o associatiu, públic o privat, que tinguin com a finalitat la transformació social, econòmica i ambiental del món rural des de diferents àmbits però posant en el lloc prioritari les persones que viuen al territori i el seu benestar.

 • Una Estratègia que de ben segur ha introduït nous eixos de treball.
  L’Associació es proposa desenvolupar aquest objectiu a través de set eixos que són els següents:
  En primer lloc, es vol afavorir el relleu generacional rural tant en el sector primari com als altres sectors professionals per garantir l’ocupació i els serveis bàsics.
  Com a segon eix, amb l’objectiu de contribuir al benestar de la població rural a nivell econòmic, social, ambiental i incentivar l’oci, la cultura i el patrimoni del territori, es donarà suport a les iniciatives que fomentin estructures comunes, la cooperació i projectes col·lectius.
  En tercer lloc, es vol contribuir a reforçar la imatge del món rural, la cohesió social i la identitat per aconseguir un món rural empoderat i resilient.
  En quart lloc, es contribuirà a la preservació del medi ambient i l’adaptació al canvi climàtic d’una forma transversal a totes les actuacions plantejades.
  Com a cinquè eix, s’intentarà potenciar la innovació en el territori i es contribuirà a la creació i la consolidació de sectors empresarials innovadors i de nova ocupació com la gestió forestal, sectors energètics verds i innovació tècnica.
  En sisè lloc, es promourà la millora de la rendibilitat empresarial del món rural, donant suport a la transformació, distribució i comercialització dels productes i fomentant l’estalvi energètic.
  En setè lloc, es vol treballar per augmentar el suport i acompanyament de forma estructural i fomentar la cooperació público-privada.

 • Unes línies de treball que estan en consonància amb els reptes que s’han fixat a nivell de país a l’Agenda Rural de Catalunya?
  Sí, i tant. 
  Si es comparen els reptes del món rural identificats en l’Agenda:
 • SISTEMA AGROALIMENTARI. Avançar cap a la sobirania alimentària
 • PERSONES, BENESTAR I REPTE DEMOGRÀFIC. Garantir els drets socials i uns serveis dignes i assegurar un món rural viu
 • TRANSICIÓ ECOLÒGICA. Per una economia circular que faci front al canvi climàtic i faciliti la biodiversitat
 • TERRITORI CONNECTAT. Una Catalunya equilibrada en l’àmbit de les comunicacions
 • SISTEMA FORESTAL. Impulsar una gestió i un aprofitament forestal sostenibles
 • INNOVACIÓ, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL. Garantir serveis econòmics essencials i nous filons d’ocupació i generar oportunitats i innovació en l’economia rural
  amb els eixos de l’estratègia d’ADRINOC, descrits anteriorment, hi trobarem molts reptes compartits, especialment en els àmbits que prioritzen afavorir el relleu generacional  i potenciar el sector primari, el benestar i la salut de la població local, la cultura i oci com a element vertebrador del món rural, la transició energètica i una mobilitat sostenible, facilitar l’accés a l’habitatge, promoure l’economia circular, incidir en la innovació empresarial i nous filons d’ocupació, així com implantar una governança compartida multinivell per tirar endavant les actuacions previstes.
 • En el Leader 2023-2027 també es reforça el paper de decisió dels Grups GAL tot incloent una partida de fons que us permet executar projectes propis al territori.
  En aquest període l’opció que els GALs puguin executar projectes propis obre l’oportunitat de realitzar projectes d’inversió alineats amb l’Estratègia. Aquest fet representarà un salt qualitatiu important respecte a períodes anteriors. Permetrà desenvolupar de manera efectiva l’Estratègia al territori i generar un major impacte a la zona, incidint de forma indirecta a través de la priorització d’ajuts a tercers i complementant amb inversions directes a iniciatives estratègiques.

 • A les acaballes del període 2014-2022, i basant-te en la teva experiència com a gerent d’ADRINOC, que ha significat el Leader per al teu territori?
  A nivell d’impacte econòmic, el Leader ha significat una injecció de capital més gran de la prevista inicialment cap a iniciatives de l’entorn rural. Així doncs en aquest període s’hauran destinat aproximadament més de 5,5M€ en ajuts generant inversions per més de 23M€ en activitats econòmiques del territori. Aquestes dades mostren un gran dinamisme de la zona malgrat els moments d’incertesa i crisi.
  En el nostre territori hi ha molta diversitat d’activitats. Es demostra en una distribució d’ajuts on 200 organitzacions han estat beneficiàries i amb un repartiment destacat entre els sectors turístic, agroalimentari i industrial, seguit pel sector de serveis.
  Per altra banda, a través de la dinamització destacar que s’ha liderat el projecte de cooperació "COL·LABORAxPAISATGE" que ha posat de relleu com a través de les construccions de pedra seca i la col·laboració ciutadana es pot crear desenvolupament. S’ha posat en primer pla aquest tipus de patrimoni natural i cultural propi de les zones rurals, s’ha potenciat el seu coneixement i difusió, s’han creat punts de trobada interdisciplinaris, s’ha fomentat el voluntariat per a inventariar i recuperar aquestes construccions, s’han creat publicacions sobre la construcció amb pedra seca i com el paisatge és un element de desenvolupament, i també s’ha impulsat la formació i reconeixement de l’ofici de marger.
  Finalment aquest període també ha permès involucrar-nos en projectes amb una vessant més agrària, formant part de la "Xarxa pel Relleu Agrari", i implicant-nos amb iniciatives d’adaptació al canvi climàtic. Aquests projectes que tindran continuïtat i agafaran més força en el següent període.
 • I de cara al nou període que ara iniciem, algun propòsit?
  Bé, com s’ha anat explicant, hi ha línies de treball on s’hi dedicaran més esforços, com poden ser el relleu agrari i l’adaptació al canvi climàtic, aspectes que clarament cal potenciar. També esperem desplegar d’una forma efectiva i pràctica el treball de forma sistèmica per resoldre els reptes del territori, amb un treball multidisciplinari i col·lectiu basat en el concepte de resiliència territorial que s’ha treballat fins ara, fet que hauria de provocar canvis significatius i ser més proactius per aconseguir una transformació social, econòmica i ambiental del món rural.
  Finalment destacar que la nova Estratègia posa el focus en les persones que viuen en el territori i el seu benestar, per tal d’incidir favorablement en l’economia i els llocs de treball tenint en compte la sostenibilitat.

 

ADRINOC actua en un total de 83 municipis a les comarques de la Garrotxa (tota la comarca), l’Alt Empordà (44 municipis), Osona (6 municipis), el Pla de l’Estany (2 municipis), la Selva (6 municipis) i el Gironès (4 municipis). El seu objectiu principal és impulsar actuacions i projectes que tinguin com a finalitat la transformació social, econòmica i ambiental del món rural des de diferents àmbits però posant en el lloc prioritari les persones que viuen al territori i el seu benestar.

INFORMACIÓ I FOTOGRAFIA: ADRINOC