Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

Conferència Sectorial reparteix 35,5 milions d'euros entre les CCAA per programes agrícoles, ramaders, i de desenvolupament rural.

La ministra Rosa Aguilar va presidir ahir la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural, a la qual han assistit els consellers del ram de les comunitats autònomes, i en què s'ha acordat la territorialització de 35.525.851 euros. D'aquesta quantitat, 32.968.339 euros es destinaran a programes de desenvolupament rural i 2.557.512 euros per a línies d'actuació dels programes agrícoles i ramaders.

DESENVOLUPAMENT RURAL

En la reunió s'ha acordat la distribució de 32.968.339 euros per a programes de desenvolupament rural. D'aquesta quantitat s'ha assignat 31.776.455 euros a l'ajuda d'Estat a hivernacles de tomàquet a distribuir entre les comunitats autònomes d'Andalusia, Canàries, Regió de Múrcia i Comunitat Valenciana.

En la Conferència Sectorial del passat 7 de juliol de 2010, es va informar a les comunitats autònomes del Programa de Suport a la producció de tomàquet d'hivernacle per a la millora d'explotacions especialitzades en la producció de tomàquet fresc. Posteriorment la Comissió Europea va autoritzar la proposta presentada pel MARM per concedir ajudes d'Estat extraordinàries per a aquest fi.

El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí respon així a la demanda del sector de producció de tomàquet d'hivernacles espanyol, mitjançant el suport a les explotacions productores de tomàquet d'hivernacle a través de la mesura de desenvolupament rural de "Modernització d'explotacions agràries ". Això s'ha instrumentat dins dels programes de desenvolupament rural de les comunitats autònomes implicades, a través d'una ajuda nacional, és a dir, sense cofinançament per part del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

La Conferència Sectorial també ha aprovat per als projectes pilot associats a la Xarxa Rural Nacional l'assignació de 740.358 euros a la Comunitat Autònoma de Catalunya. Aquest crèdit quedava pendent de confirmació i completa els 36 projectes pilots associats a la Xarxa Rural Nacional aprovats anteriorment, per un import total de 12.736.800 euros.

D'altra banda s'han assignat un total de 451.615 euros a la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa, en virtut del que disposa la Llei de Modulació d'Ajuts Agràries. Aquesta norma es va promulgar a Castella-la Manxa per a la seva aplicació als pagaments directes que van rebre els agricultors d'acord amb els règims d'ajuda de la política agrària comuna.

PROGRAMES RAMADERS

Dins el capítol de programes ramaders s'ha repartit un total de 2.557.512 euros.

Per a la millora de la qualitat i traçabilitat dels sectors ramaders, foment de sistemes de producció de races autòctones en règims extensius, s'han assignat un total de 1.577.512 euros.

Els beneficiaris d'aquestes subvencions han d'aplicar uns sistemes de producció i cria ramadera amb criteris de sostenibilitat basats en l'ús de races autòctones i en sistemes extensius lligats a la terra i amb aprofitament de recursos naturals, complint a més uns requisits per sobre del que estableix la normativa legal vigent en matèria de sanitat animal, benestar o medi ambient.

D'altra banda, per a programes estatals de control i eradicació de les EETs i altres malalties dels animals s'han assignat 980.000 euros. En concret aquesta quantia està destinada al programa de vigilància davant les encefalopaties espongiformes transmissibles (EET).

D'aquesta manera es transfereixen fons que permeten l'adquisició de kits de diagnòstic per al programa de vigilància de les EET. Aquest programa està basat en la presa de mostres i anàlisi d'animals bovins, ovins i caprins en escorxador i en les explotacions. Amb els fons disponibles s'ha realitzat una distribució proporcional al volum de mostres que realitza anualment cada comunitat autònoma.

FONS EUROPEUS FEAGA i FEADER

D'altra banda, en la Conferència Sectorial també s'ha presentat l'informe d'execució dels fons europeus agrícoles de Garantia Agrària i de desenvolupament rural, FEAGA i FEADER, corresponent a l'exercici financer 2010.

Un cop finalitzat l'exercici financer 2010 el passat 15 d'octubre, s'ha informat als consellers dels pagaments realitzats amb càrrec als fons europeus agrícoles, FEAGA i al FEADER, corresponents a les principals mesures de despesa de la PAC. Les despeses realitzades amb càrrec als fons europeus agrícoles en l'exercici 2010 van ascendir a 7.653.000 d'euros, fet que suposa un increment del 3,0% respecte al 2008, és a dir, en 221 milions d'euros.

Pel que fa al FEAGA, l'exercici es va tancar amb 6.091 milions d'euros de pagaments, és a dir, una reducció del 2,1% respecte l'exercici anterior que va ser el més alt de la dècada. El descens és conseqüència de la reducció dels imports de dos programes temporals, el de reestructuració i diversificació del sucre i el d'arrencada de vinyes, que sumen una reducció de 182 milions d'euros. Per la seva banda, el FEADER tanca l'exercici financer amb pagaments per un import de 1.562 milions d'euros de despesa pública total (inclòs el finançament AGE i de les CCAA), el que suposa un increment del 29,3% respecte a 2009.

PLA NACIONAL DE CONTROL OFICIAL DE LA CADENA ALIMENTÀRIA

Finalment en la Conferència Sectorial s'ha aprovat el Pla Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentària 2011-2015. L'anterior Pla Nacional en vigor, va ser aprovat per al període de 2007 fins 2010, per la qual cosa es fa necessària l'aprovació d'un nou Pla.

Aquests Plans Nacionals de Control s'elaboren per a complir el que exigeix el reglament, del Parlament Europeu i del Consell, sobre els controls oficials efectuats per garantir la verificació del compliment de la legislació en matèria de pinsos i aliments i la normativa sobre salut animal i benestar dels animals.

El Pla aprovat és el fruit del treball que durant 2 anys s'ha realitzat des del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí amb la col.laboració del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, amb les comunitats autònomes (conselleries agrícoles i conselleries de sanitat ), i amb la Comissió Europea i la resta d'Estats membres de la UE.

L'àmbit del Pla inclou la seguretat alimentària, els pinsos, la sanitat animal i vegetal, el benestar dels animals, la qualitat alimentària comercial i diferenciada, la producció ecològica i els controls fronterers, és a dir tots els aspectes de control oficial al voltant del concepte "de la granja a la taula".

El concepte "control oficial" engloba aquelles activitats que realitzen les administracions públiques per comprovar que les persones físiques o jurídiques compleixen amb la legislació dels àmbits esmentats. Aquestes activitats s'agrupen en programes, en els quals s'estableixen objectius, percentatges de mostreig en funció d'una valoració dels riscos, i es sistematitza el treball mitjançant procediments documentats, supervisions o verificacions internes i mitjançant una sèrie d'auditories.

Nota del MARM