Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

El Programa de Desenvolupament Rural 2007-2013 es tanca amb una inversió de prop de 1.000 milions d'euros de fons públics a Catalunya

Els pagaments del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007-2013 es van tancar, el passat 31 de desembre de 2015, atenent a què el marc normatiu comunitari permetia realitzar pagaments fins aquesta data amb càrrec a aquest programa. Així, s’ha aconseguit una execució de pràcticament el 100% dels fons comunitaris Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) disponibles durant aquest període. En concret, s’han executat 313.957.685 euros, que suposa el 99,99% dels fons FEADER disponibles, generant, una despesa pública total executada a Catalunya de 943.064.275 euros.
 
Cal assenyalar que l’execució del PDR s’ha quedat al llindar del 100% ja que el marc normatiu europeu d’aquest període ha establert normes molt rígides a l’hora d’aprofitar romanents de mesures d’un eix per mesures d’un altre, així com de mesures nous reptes a mesures no dirigides a nous reptes.
 
D’altra banda, tot i aquesta rigidesa s’ha aconseguit que de mitjana, i de forma anual, s’hagi invertit aproximadament 105 milions d’euros. Així mateix, atenent a què més d’un 65% de la despesa pública total ha anat dirigida a mesures que donen suport a inversions, principalment de caràcter privat, ha permès generar un total de 1.332 milions d’euros d’inversió.
 
La Generalitat de Catalunya ha estat l’administració que hi ha aportat més fons, amb 398.670.814 euros, que suposa el 42,3% del total, seguit de la Unió Europea (fons FEADER) amb 313.957.685 euros, el 33,3% del total, i, finalment, l’Administració General de l’Estat, amb 230.435.775 euros, un 24,4% del total executat.
 
Les mesures i els ajuts que se’n deriven s’han dirigit principalment a la Millora de la competitivitat del sector agroalimentari (Eix 1), amb 489,49 milions d’euros, seguit de la Millora del medi ambient i de l’entorn rural (Eix 2), amb 361,21 milions d’euros, la Qualitat de vida i diversificació de l’economia rural (Eix 3), amb 21,19 milions d’euros, i, finalment, la Metodologia Leader (Eix 4), amb un 69,70 milions d’euros.
 
Si ens centrem en aquest darrer eix, cal subratllar que tot i el retard en la seva implementació, en els darrers anys s’ha realitzat un gran esforç per part de totes les persones encarregades de la seva implementació per tal d’aconseguir executar-lo. En el marc de l'eix Leader cal destacar l’ajut a projectes relacionats amb la dinamització econòmica de les zones rurals i en l'augment del valor afegit dels productes agraris, tal com es pot veure a la següent taula:
 
MESURES EIX 4 LEADER
DESPESA PÚBLICA TOTAL EXECUTADA
411
Augment del valor afegit dels productes agrícoles i forestals
12.314.947,58
413
Qualitat de vida i diversificació de l’economia rural
43.559.633,24
421
Cooperació dels Grups d'Acció Local
1.965.500,75
431
Despeses de funcionament dels Grups d'Acció Local
11.860.206,48
   TOTAL
69.700.288,05
 
 
Tot i que durant l’any 2015 han conviscut dos PDRs, el 2007-2013 i el 2014-2020, pel que respecta al primer s’han realitzat els pagaments dels compromisos pendents per un import total de 74.449.473 euros que suposen 37.582.673 euros de FEADER. Aquest pressupost s’ha destinat, principalment, a les mesures de primera instal·lació de joves agricultors (7,25 M EUR), modernització d’explotacions agràries (1,90 M EUR), augment del valor afegit dels productes agraris (4,78 M EUR), indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya (5,18 M EUR), ajuts agroambientals i ramaderia ecològica (22,00 M EUR), ajuts forestals (8,37 M EUR), i diversificació d’explotacions agràries (3,82 M EUR). Finalment, cal destacar el gran esforç en l’execució del programa Leader, ja que durant el 2015 s’ha executat 17,68 M EUR, essent el valor més alt de tot el període de programació.
 
Cal tenir en compte que, atenent a la rigidesa del marc normatiu comunitari en el tancament de l’execució financera d’aquest període, durant 2015 s’han hagut de realitzar pagaments de compromisos adquirits mitjançant el PDR 2007-2013 amb càrrec al PDR.cat2020 per un import de 7,43 milions d’EUR (dels quals 3,19 milions d’euros provenen del FEADER). Si aquests pagaments s’haguessin pogut realitzar amb càrrec al PDR 2007-2013 l’execució d’aquest hagués estat superior al 100%.
 
FONT: DARP