Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

La REDR, juntament amb els grups GAL i les Xarxes Regionals, aposten per un Leader amb una veritable dimensió territorial

La Comissió Permanent de la REDR, celebrada el dia 24 de juliol a Madrid, va valorar el document que el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) havia fet arribar sobre les "Reflexions per a la definició del model d'aplicació de la nova PAC a Espanya". Després de sumar-hi  les aportacions formulades pels grups GAL i les Xarxes Regionals, el document serà remès al MAGRAMA per a la seva consideració.

D'entre les respostes, que han estat centrades en aquells aspectes més vinculats a l'Enfocament Leader, hi figuren les següents:

La REDR voldria destacar que en els últims 20 anys, l'enfocament LEADER, basat en l'experiència d'una iniciativa finançada pels Fons Estructurals de la UE i dissenyat per ajudar els agents rurals a considerar el potencial a llarg termini dels seus territoris, ha resultat ser una eina eficaç i eficient en l'execució de polítiques de desenvolupament rural amb un alt nivell d'acceptació a tot Europa.

La política de desenvolupament rural ha d'ocupar un paper rellevant com a instrument de millora de la cohesió territorial i social, per reforçar la competitivitat de cara a continuar promovent la diversificació econòmica a les zones rurals.

Aquesta política ha de comptar amb un fons propi prou dotat, amb altres procedents dels diferents fons estructurals de la UE i completats amb aportacions dels governs nacional i regional.

Cal reforçar el paper dels grups de desenvolupament rural i de les xarxes en què s'integren, en compensació al seu saber fer, l'experiència ha servit per dissenyar un nou escenari basat en criteris de governança i multifuncionalitat.


Així doncs, des de la REDR es vol fer especial incidència en:

La necessitat d'una participació efectiva dels Grups de Desenvolupament Rural en el disseny i elaboració de l'Acord d'Associació i el reflex en el mateix, d'un enfocament LEADER que pugui ser aplicat amb els diferents fons previstos en el MEC i que faci realitat la seva veritable dimensió de desenvolupament territorial.

Destacar la importància del FEADER, segon pilar de la PAC, per al desenvolupament general de les zones rurals. El segon pilar, que inclou expressament l'enfocament LEADER, ha de constituir una eina d'inversió plurianual i flexible per fomentar la competitivitat, la innovació, la diversificació, la creació de petites empreses, la creació d'ocupació i l'accés a les tecnologies de la informació i comunicació, etc.

Promocionar els sectors emergents en l'economia rural, com ara els serveis de la vida diària (serveis de proximitat per a majors, cura de nens) de millora del marc de vida (millora de l'habitatge, seguretat, revaloració d'espais públics), culturals i d'oci (animació sociocultural, valorització patrimoni cultural, esports), gestió i innovació en el sector forestal, medi ambient (gestió de residus, energies renovables, canvi climàtic, estalvi d'aigua), de noves formes de turisme (natura, cultura, congressos , gastronomia), de noves tecnologies en el seu ús empresarial (TIC, audiovisuals, multimèdia), cohesió i responsabilitat social, emprenedoria, etc.

La participació de l'Enfocament LEADER, per al proper període de programació 2014-2020 en el FEADER, ha de ser com a mínim un percentatge similar al de l'anterior període: entre el 10 i 12%. I en cap cas es pot limitar a finançar només activitats relacionades amb el sector agrari.

La REDR aposta per un enfocament comú de suport al desenvolupament local liderat pel propi territori, mitjançant el reforç de la governança multinivell a través d'un finançament Multifons, que permetria als grups d'acció local comptar amb eines diferents al FEADER. LEADER hauria d'implementar accions amb fons procedents d'altres polítiques (cohesió, desenvolupament regional, medi ambient, etc.).

Manteniment del 25% per a despeses de funcionament dels GALS, d'acord amb el que preveu el Reglament MEC. El valor afegit de la metodologia LEADER comporta necessàriament recursos, no només per a la gestió, sinó fonamentalment per a l'animació i dinamització del territori.

Els GALS no poden convertir-se en mers agents "administratius". Les recomanacions del Tribunal de Comptes, pel que fa als costos del LEADER, ja van ser tingudes en compte per la Comissió Europea, modificant a l'alça el límit de les despeses de funcionament, fet prou significatiu i demostratiu.

La transferències entre els pilars de la PAC, entenem que només s'hauria de produir, del primer al segon, i destinat a fomentar actuacions més centrades en la diversificació econòmica del món rural.

És important reforçar l'autonomia financera dels grups d'acció local i que la cooperació figuri en el Quadre Financer dels GALS a través d'una mesura concreta que es destini a fomentar la cooperació interregional i transnacional. S'ha homogeneïtzar la cooperació transnacional entre els països de la Unió Europea.

Pel que fa als continguts del programa nacional, entenem la necessitat d'un marc normatiu bàsic sobre definició de LEADER, però la implementació s'ha de fer a través dels PDR de les CCAA.

Considerem important afavorir una Xarxa Rural Nacional, amb una estructura descentralitzada territorialment, que permeti explotar al màxim les sinergies i transferències entre els actors rurals i les bones pràctiques territorials, fomentant a més, l'aposta per iniciatives de cooperació, innovació i caràcter pilot. Una RRN que impulsi la visibilitat i valorització del medi rural de cara al conjunt de la societat i que contribueixi a dignificar la vida i la imatge dels homes i dones que hi viuen.

Per tot això, creiem que el LEADER ha de seguir tenint un paper essencial en la diversificació econòmica i el desenvolupament territorial equilibrat, potenciant aquest últim les capacitats locals mitjançant l'enfocament participatiu, amb l'objectiu fonamental de millorar les condicions de vida del món rural.

 

FONT: REDR