Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

"Som rurals, som futur!"

Ctra. Sant Llorenç de Morunys, Km 2
25280 Solsona (Lleida)
T+ 93 653 94 19 | secretaria@arca-dr.cat

POSICIONAMENT D’ARCA DAVANT LA NOVA LLEI DE CREACIÓ DE L’AGÈNCIA DE LA NATURA DE CATALUNYA

ARCA, Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya som la xarxa de Desenvolupament Rural de Catalunya que dona suport i representa els 12 Grups d’Acció Local (GAL) catalans. La nostra xarxa va néixer el 2010 amb l’objectiu de fer d’altaveu de les accions de cadascun dels GAL i donar-los suport per aconseguir la seva missió: dinamitzar el món rural i litoral facilitant que les persones que hi viuen puguin tenir nous projectes i oportunitats.

El desembre de 2018 ARCA va tirar endavant la “Declaració de la Seu”, on identificava i es volia fer ressò dels 10 reptes principals que tenim per resoldre els territoris rurals catalans, entre els quals: 

  • TERCER. Assumir el compromís de promoure el suport al nostre entramat socioeconòmic, en especial a l’emprenedoria, les PIMEs i microempreses rurals, pesqueres i l’economia cooperativa com a elements clau per a l’arrelament de les persones al territori. Nota especial la importància del nostre sector primari. La Llei d’Espais Agraris de Catalunya hauria de facilitar la preservació dels espais productors d’aliments, permetent fixar més població al territori, fent viable les explotacions agroramaderes que s’hi puguin desenvolupar. Tant l’accés a la terra, com el relleu generacional de les explotacions, són dos reptes clau a afrontar immediatament. 
  • QUART. Demanar que el govern vetlli per l’entesa entre els diferents nivells de l’Administració, institucions i actors per a un bon desplegament de polítiques de protecció del medi i la custòdia del territori en el medi rural que permeti mantenir les activitats tradicionals i la nova emprenedoria. 
  • SETÈ. Sol·licitar l’alineament de fons sectorials, més enllà del PDR i/o el que estableix el Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) per a les comarques de muntanya, per una estratègia única, integral i integradora al món rural. Destacant el format plurianual i treballant amb la concertació amb els ens existents (GAL, consorcis de desenvolupament econòmic i Consells Comarcals). 
  • DESÈ. Manifestar la importància d’establir línies de reconnexió entre el món urbà, litoral i rural, on es respectin les dinàmiques i pràctiques tradicionals del món rural i litoral i les activitats que s’hi desenvolupen. Cal promoure l’entesa del món rural, litoral i urbà en un engranatge forçat per la realitat, interdependent, harmònic i no com una relació de vassallatge i/o d’espoli silent (generador mutu d’externalitats negatives i de conflictes constants). Explorar la possibilitat d’establir convenis de reciprocitat urbà-litoral-rural per tot allò referent a la qualitat dels serveis ecosistèmics (aigua, aire, salut), serveis energètics i opcions d’oci, com d’altra banda estan explorant altres territoris europeus.”

Tenint en compte que ens hem sentit interpel·lats davant la tramitació i continguts de la llei de creació de l’“Agència de la Natura de Catalunya” que afecta de ple als quatre reptes anteriorment destacats, entre d’altres previstos en la “Declaració de la Seu”;

Considerant que davant l’abast i controvèrsies sorgides en la fase final de tramitació de la llei, i després d’haver obert un període de reflexió i informació durant la qual s’ha escoltat diversos posicionaments;

Tenint en compte que la futura Agència haurà de tenir un abast d’acció bàsicament en els nostres territoris rurals, i després de convocar una reunió de l’Assemblea General Extraordinària, en data 26 de maig de 2020, per debatre i discutir la posició de l’ens.

S’ha acordat, PER CONSENS dels membres presents, el següent:

  • Vistes les posicions diverses, es constata que no hi ha hagut un debat suficient amb i al territori, més enllà de les vies formals-representatives de les que hi ha establertes al país i el sistema de tramitació parlamentària. En aquest sentit, potser els interlocutors que han comparegut en tràmit no han sabut o no han tingut en compte la importància de l’abast de la llei, i no s’ha treballat prou des de la base (ajuntaments, entitats sectorials agroforestals...). Tot i així, havent vist les diverses declaracions tant sectorials, com d’alguns col·legis professionals, aparegudes les últimes setmanes, així com el desconeixement mostrat en un primer moment per bona part dels components d’ARCA amb certes excepcions (la majoria, representants electes dels territoris rurals), es constata que per la naturalesa i abast de la llei, el procediment de tràmit parlamentari no ha sigut suficient per arribar a informar i interpel·lar al territori fins al final del procés.

  • Com a país, cal un increment de pressupost per a les polítiques de protecció de la natura, que garanteixi la protecció d’espais i la millora de la biodiversitat. Les explicacions donades sobre la  garantia de “millor finançament” que haurà de suposar la nova Agència, més enllà de vincular-la a l’efectivitat d’un nou impost, de moment suspès i que encara no està en funcionament, fan dubtar que realment sigui així. El format d’Agència, hauria de permetre explorar noves línies, però la qüestió pressupostària no es veu garantida d’entrada.

  • Vista la composició del consell rector/administrador, creiem si es tira endavant l’Agència, aquesta configuració plantejada no garanteix equilibri ni visió territorial suficient. Cal plantejar la necessitat de que hi hagi veu del territori i de forma més representativa de tots els territoris rurals de Catalunya. Si es vol que l’òrgan de governança no sigui un mer òrgan informatiu, es proposa més representativitat d’entitats locals i de les 4 diputacions (tenint en compte dels sistemes de protecció de la biodiversitat -xarxa de parcs i altres), així com d’altres ens representatius dels territoris rurals i pesquers.

  • Creiem que caldria harmonitzar i fer confluir els ens de dinamització territorial via agències de desenvolupament territorial (com per exemple, el sistema de parcs naturals regionals francesos), des d’on es treballi i s’aterrin coordinadament i sota un mateix ens de governança multinivell i territorial, les polítiques de protecció de la biodiversitat i desenvolupament econòmic local. En aquest sentit, i emmirallant-nos amb models Europeus com l’esmentat, interpel·lem al Govern de Catalunya a tenir en compte aquesta consideració davant el nou període de programació europea. Cal un encaix multinivell entre governança de l’entitat, i la cogestió territorial. En aquest sentit, la implicació de les diputacions és bàsica, i tampoc es veu en el plantejament.

  • Amb tot, volem reafirmar que cal establir una relació de col·laboració entre iguals dels territoris rurals i els urbans, per garantir que es respectin els drets bàsics de les persones que hi viuen en una relació d’igual a igual. El model d’estructura i governança proposats del nou ens no sembla que puguin garantir aquesta relació d’iguals.

Tenint en compte totes aquestes reflexions acordades al llarg de la reunió extraordinària de l’Assemblea General d’ARCA, celebrada telemàticament el dia 26 de maig de 2020, s’acorda per consens dels membres presents el següent:

ARCA no posa en dubte la necessitat d’un ens com el que planteja la llei, però proposem l'aturada de la tramitació i el replantejament del sistema i organisme proposat, obrint un nou període on s’interpel·lin tots els actors del territori, fent èmfasi en la importància de que la governança de qualsevol nova institució tingui en compte una representativitat territorial suficient.

Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya – Grups d’Acció Local LEADER
Solsona, 26 de maig de 2020

POSICIONAMENT D’ARCA DAVANT LA NOVA LLEI DE CREACIÓ DE L’AGÈNCIA DE LA NATURA DE CATALUNYA